VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. Podmienky poskytovania jazykovej výučby a mimoškolskej vzdelávacej činnosti

1.1 Individuálne hodiny
Študent si predplatí dohodnutý počet vyuč. hod. na predplatné obdobie minimálne jedného mesiaca. Minimálny počet predplatených hodín pri intenzite 1x týždenne je 4 vyuč. hod. za mesiac, pri intenzite 2x týždenne je to 8 vyuč. hod. za mesiac a pod.. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 5 dní. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy pre hodiny v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak študent nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplatného obdobia, výučba sa realizuje tzv. „na zavolanie“ dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V tomto prípade k vyúčtovaniu a vystaveniu faktúry dochádza v posledný deň aktuálneho mesiaca, pokiaľ sa obe strany nedohodnú ináč.

1.2 Skupinové hodiny
Študent si predplatí skupinou dohodnutý počet vyuč. hod. na predplatné obdobie minimálne jedného mesiaca. Minimálny počet predplatených hodín pri intenzite 1x týždenne je 4 vyuč. hod. za mesiac, pri intenzite 2x týždenne je to 8 vyuč. hod. za mesiac a pod.. Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednávky služby. Splatnosť faktúry je 5 dní. Predplatením hodín si skupina študentov pre seba rezervuje fixné optimálne dni a časy pre hodín v týždni prihliadajúc na aktuálny rozvrh. V prípade ak skupina študentov nemá záujem o rezerváciu fixného dňa a času počas dohodnutého predplatného obdobia, výučba sa realizuje tzv. „na zavolanie“ dohodnutím najbližšieho voľného dňa a času podľa voľných termínov v aktuálnom rozvrhu. V tomto prípade k vyúčtovaniu a vystaveniu faktúry dochádza v posledný deň aktuálneho mesiaca, pokiaľ sa obe strany nedohodnú ináč.

1.3 Kurz
Študent, ktorý má záujem o kurz sa zapíše na kurz v stanovenom termíne a najneskoršie v deň začatia kurzu uhradí zálohovú faktúru za objednanú službu. V prípade ak by sa nenaplnil počet osôb na realizáciu kurzu, bude klientovi vrátená do 14 dní celá zaplatená peňažná čiastka a navrhnutý iný spôsob výučby cudzieho jazyka.

1.4 Individuálna a skupinová príprava / rýchlokurz
Študent si pri príprave (napr. na pohovor) alebo rýchlokurze, predplatí dohodnutý počet hodín na predplatné obdobie, ktorého dĺžku si sám určí (napr. 4 x príprava na pohovor v období 1 týždňa). Zálohová faktúra sa vystavuje v deň objednania služby. Splatnosť faktúry je 10 dní. Predplatením hodín si študent pre seba rezervuje optimálne dni a časy pre hodiny prihliadajúc na aktuálny rozvrh. Rovnaké podmienky platia aj pre skupinu študentov, ktorá má záujem o prípravu alebo rýchlokurz.

2. Podmienky rušenia a náhrady neabsolvovaných hodín

V prípade, že sa študent nemôže dostaviť na individuálnu hodinu, má možnosť si ju nahradiť v inom termíne v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). Ak sa jedná o študenta navštevujúceho skupinovú hodinu (2 - 4 študenti) alebo kurz (4 - 6 študenti), a celá skupina sa nedohodne na náhrade v konkrétny deň a čas, bude mu poskytnutá konzultácia a materiál k vynechanej hodine v dohodnutom predplatnom období (napr. mesiac). Náhrada hodín je možná len za okolností, že sa študent odhlási z výučby minimálne s 24 hodinovým časovým predstihom. Ak táto podmienka nie je splnená, hodina sa považuje za absolvovanú pri predplatených hodinách a pri nepredplatených hodinách je vyúčtovaná ako absolvovaná hodina. Je vo vlastnom záujme klienta, aby si dohodol termín náhradnej hodiny. Ak tak študent nespraví, bude sa tým rozumieť, že o náhradnú hodinu nemá záujem. Neabsolvované hodiny nie je možné nahradiť, keď všetky možné termíny požadované klientom na náhradu sú už rezervované alebo sa jedná o hodiny, ktoré boli dohodnuté v náhradnom termíne a študent sa na ne nedostavil alebo sa z nich odhlásil. Neabsolvované predplatené hodiny nie sú prenosné do ďalšieho predplatného obdobia (neodpočítavajú sa), je ich možné absolvovať len po dohode, a to nad rámec hodín nového predplatného obdobia.